Scroll Top

Adatvédelmi tájékoztató

  1. Alapvető információk

A tájékoztató a CPA Packing Services Korlátolt Felelősségű Társaság. (3066 Cserhátszentiván, Vörösmarty utca 20., adószám: 27185849-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-011591), mint adatkezelő az Ön személyes adatainak

 

https://www.carepackair.com/ címen elérhető honlapján megvalósuló;

hírlevél küldése céljából folytatott;

az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó;

valamint az általa szervezett képzésekhez kapcsolódó

kezelésének, így gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be. Amennyiben olyan adatvédelmi kérdése lenne, melyre a jelen tájékoztatóban nem talált választ, azt az info@carepackair.hu címen jelezheti nekünk.

 

A CPA Packing Services Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: Adatkezelő) munkatársai, valamint a https://www.carepackair.com/ címen elérhető portál fejlesztői és üzemeltetői számára kiemelten fontos az oldal látogatói, felhasználói, valamint a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek személyes adatainak védelme és biztonsága, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. Ezért a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés a jelen tájékoztatóban ismertetettek szerint megfelel a hatályos jogszabályokban rögzített elvárásoknak, figyelembe véve

 

az EU Általános Adatvédelmi Rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

előírásait.

 

A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tartalmának megváltoztatására, az esetleges változásokról 10 nappal annak életbe lépése előtt értesíti az oldal látogatóit és az alkalmazás felhasználóit.

 

  1. Adatkezelő:

CPA Packing Services Korlátolt Felelősségű Társaság. (3066 Cserhátszentiván, Vörösmarty utca 20., adószám: 27185849-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-011591), https://www.carepackair.com/, info@carepackair.com), képviseli Sipos Roland.

 

  1. Az egyes adatkezelések

 

3.1 Sütik (cookies)

 

A https://www.carepackair.com/ webhely meglátogatásakor úgynevezett sütiket, kis méretű fájlokat küldünk a számítógépére, amelyek képesek a végfelhasználói számítógép azonosítására, valamint személyes beállításai és műszaki információk tárolására. A sütik önmagukban nem tartalmaznak és nem fednek fel személyes adatokat.

 

Ezek egy része feltétlenül szükséges, úgynevezett munkamenet (session) süti, melyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk biztosítani Önnek weboldalunk használatát.

 

A sütik másik része a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását szolgálja, és javítja az online felhasználói élményt. Weboldalunk meglátogatásakor olyan névtelen műszaki információkat is tárolhatunk, mint például a használt böngésző és operációs rendszer típusa, az internetszolgáltató tartományneve, valamint az Ön által oldalunkon folytatott böngészés során megadott adatok, kattintások. Ezt a Google Analytics alkalmazás segíti, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A weboldallal kapcsolatos sütik adatai és a látogatással kapcsoaltos információk rendszerint a Google egyik Európán kívüli, jellemzően amerikai szerverére kerülnek és ott tárolódnak, azonban a Google az Ön IP-címét még annak továbbítása előtt az Európai Unió területén belül előzőleg megrövidíti. A szolgáltatásról részletes leírást itt találhat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezés a) pontja)

 

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Ön számítógépének IP címe, böngészőjének adatai, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, az Ön operációs rendszerének és böngészőjének adatai.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Adatkezelő honlapjának üzemeltetéséhez szükséges szerver tárhelyet a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.), mint adatfeldolgozó biztosítja.

A Google Analytics szolgáltatás kapcsán adatfeldolgozó a Google Ireland Limited G-Suite (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

 

3.2 Kereskedelmi tevékenység

 

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódó termékek értékesítését végezheti eseti jelleggel. A kizárólag személyesen megvalósuló szerződéskötés során meghatározott módon és feltételekkel szerződés jön létre Ön és az Adatkezelő között. Az Adatkezelő köteles a szerződés teljesítéséhez, továbbá a kapcsolódó számlák kiállításához szükséges adatok kezelésére.

 

Adatkezelés jogalapja: az Önnel, mint érintettel megkötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

 

A kezelt adatok köre:

 

érintett teljes neve;

címe;

email címe;

a szerződéssel érintett termékek megnevezése;

a szerződésben esetlegesen rögzített további adatok.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítése, kivéve a jogszabályi előírások miatt kötelezően megőrzendő számlázási adatok, és adók (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezelt adatok.

 

  1. Adattovábbítás

Adatkezelő kijelenti, hogy a törvény által kötelezően előírt eseteket kivéve nem továbbítja az általa kezelt személyes adatokat harmadik személynek.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok kezelésére, tárolására szolgáló technikai berendezésekhez és dokumentumokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok vis maior esetén se semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé. A személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai rendszert megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) köteles ellátni. Amennyiben ennek megszervezéséhez nem rendelkezik megfelelő szaktudással jogosult információtechnológiai szakértő segítségét igénybe venni.

 

Az adatfeldolgozók – a köztük és az Adatfeldolgozó között fennálló szerződés alapján –kötelezettséget vállalnak, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat a tőlük megkövetelhető és elvárható körültekintéssel és a legnagyobb gondossággal hajtják végre, a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket megtették.

 

  1. Az Ön érintetti jogai

Bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, tehát tájékoztatást kérhet az esetlegesen folyamatban lévő, illetve folyamatban volt adatkezelésekről, emellett személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását kérheti. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és korlátozásra vonatkozó igényeket a következő elérhetőségen lehet benyújtani: info@carepackair.com E jogait adatainak védelme érdekében csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján, vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

 

6.1 Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Tájékoztatást kérhet tőlünk az info@carepackair.com címen, illetve személyesen is arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az általunk Önnel kapcsolatban tárolt adatokról. E kéréseit legfeljebb 30 napon belül – adatonként az első alkalommal ingyenesen – teljesítjük. Amennyiben a kérelme jelentős terjedelmű adatra vonatkozik az adatigénylés teljesítése legfeljebb további 2 hónapon belül kerül teljesítésre.

 

6.2 Hogyan kérheti adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, vagy rendelkezhet azokkal?

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait, és jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az adatok kezelésére adott hozzájárulás bármikor visszavonható, ekkor a jogszabály alapján kötelezően megőrzendő adatok kivételével az Ön hozzájárulása alapján gyűjtött adatokat haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5. napon töröljük.

 

Emellett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, tehát adatai tárolásra kerüljenek, de más adatkezelési műveletet azokon már ne végezzen, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, ezért Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelések jogalapjára tekintettel tiltakozáshoz való jog Önt nem illeti meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Az adatok hordozhatóságának joga kizárólag az informatikai rendszerben kezelt adataira vonatkozik, és ezt kizárólag olyan adatkezelések esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tekintettel arra, hogy a tájékoztatóban ismertetett adatkezelések kapcsán nem keletkeznek adatai az adatkezelő informatikai rendszerében, így ezen jogával kizárólag a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan megadott neve és email címe kapcsán élhet.

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Esetleges jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. A Hatóság elérhetősége:

 

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu