Scroll Top

Általános szerződési feltételek

Köszöntjük a CPA Packing Services Korlátolt Felelősségű Társasá. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://carepackair.com/ weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelésére, illetve a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit.

A Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő személyek (továbbiakban: „Megrendelő”) személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

https://carepackair.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A szerződés nyelve magyar.

Jelen ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A feltüntetett díjak forintban értendők, nem tartalmazzák a 27%-os

általános forgalmi adót. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartja a Szolgáltató.

A Megrendelő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat

 

  1. SZOLGÁLTATÓI ADATOK

 

 Cégnév: CPA Packing Services Korlátolt Felelősségű Társaság

 Székhely: 3066 Cserhátszentiván, Vörösmarty utca 20.

 Adószám: 27185849-2-12

 Cégjegyzék szám: 12-09-011591

 Kibocsátó cégbíróság: Nógrád Megyei Cégbíróság, mint Cégbíróság

 Szerződés nyelve: Magyar

 Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 70 386 3334

 Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím: info@carepackair.com

 

  1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

2.1. FELELŐSSÉG

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt

haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Megrendelő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Megrendelő regisztrációját.

 

2.2. SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a

Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások

nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap

felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem

használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://carepackair.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő

adatokat felülírni.

 

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

3.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

A Megrendelő a Képzéssel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 3066 Cserhátszentiván, Vörösmarty utca 20.

Telefonszám: +36 70 386 3334

E-mail: info@carepackair.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 

3.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.05.07.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Vállalkozás adatai

Név:

Székhely:

Levelezési Cím

Email cím:

Telefonszám:

Fax:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek

adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék/Szolgáltatás megnevezése:……………………………………………………….

Termék átvételének időpontja/ Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:………………………..

A fogyasztó címe:………………………..